Podeželje

 

Aktivnosti RRA Zeleni kras na področju razvoja podeželja:

 • RRA je vodilni partner LAS Notranjska in zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah
 • pripravlja in izvaja projekte s področja razvoja podeželja
 • svetuje in nudi pomoč pri pripravi projektov za različne ciljne skupine (kmetje, podjetja, nevladne organizacije).

Primorsko-notranjska regija je pretežno ruralna regija, kar pomeni, da več kot 50% prebivalstva živi v ruralnih občinah. Razvoj podeželja je zelo kompleksno področje, ki zajema celo vrsto različnih aktivnosti, kot so razvoj kmetijstva, podjetništva, turizma, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj, medgeneracijskega povezovanja, prenosa veščin in znanj.

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska, ki deluje od septembra 2015, trenutno povezuje 63 članov iz različnih sektorjev (javni, zasebni, ekonomski) z območij občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo. Za uresničevanje ciljev je bila v sodelovanju z različnimi deležniki pripravljena Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Notranjska. Strategija predstavlja izhodišče za izvajanje vsebinsko različnih projektov na območju LAS. V programskem obdobju 2014-2020 je bilo izvedenih 40 projektov.

Več...(www.lasnotranjska.si)

 

Na območju Primorsko-notranjske regije deluje tudi LAS med Snežnikom in Nanosom, ki pokriva območja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

V sodelovanju z različnimi institucijami, organizacijami, društvi in lokalnimi ponudniki smo zastavili kar nekaj projektov, s katerimi želimo spodbuditi k večji pridelavi oz. predelavi in posledično večji lokalni oskrbi. Prav tako so naše aktivnosti usmerjene v spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in prepoznavnosti kakovostne lokalne ponudbe. Velik poudarek dajemo tudi razvoju podjetništva na podeželju in spodbujanju razvoja novih produktov in storitev, ki temeljijo na endogenih lokalnih potencialih.


V Regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 smo si zastavili naslednje:
 

Ključna usmeritev je spodbuditi celostni razvoj območja z izvajanjem razvojne strategije pripravljene po načelu »od spodaj navzgor« v okviru instrumenta lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter povezovanje ruralnega območja z lokalnimi središči.

Cilji:

 • spodbuditi trajnostni razvoj podeželja na temelju endogenih lokalnih potencialov,
 • krepiti lokalno oskrbo za večjo prehransko varnost,
 • razviti podeželje v privlačen in živahen prostor bivanja, ki zadovoljuje sodobne potrebe.

 

1. Podukrep: Podjetno in digitalno

Aktivnosti:

 • spodbujanje podjetništva na podeželju in s podjetništvom povezanih kompetenc prebivalcev,
 • razvoj produktov in storitev z dodano vrednostjo ter povezovanje med sektorji na podeželju,
 • povezovanje in sodelovanje lokalnih ponudnikov pod skupno tržno znamko za skupni nastop na trgu,
 • spodbujanje diverzifikacije, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ustanavljanje mikro podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest (za mlade) na podeželju,
 • digitalizacija in uporaba sodobnih tehnologij za razvoj pametnih vasi,
 • usposabljanje in izobraževanje za razvoj pametnih vasi,
 • razvoj ustrezne infrastrukture za trajnostni razvoj podeželja.

 

2. Podukrep: Zeleno in lokalno

Aktivnosti:

 • krepitev lokalne proizvodnje hrane,
 • razvoj krožnega kmetovanja (biogospodarstvo),
 • spodbujanje predelave živil, vzpostavitev skupnih predelovalnih objektov ter usposabljanje za predelavo,
 • ohranjanje biotske raznolikosti kulturnih rastlin,
 • spodbujanje vključevanja v sheme kakovosti,
 • smotrno izkoriščanje naravnih virov s poudarkom na obnovljivih virih energije,
 • spodbujanje investicij za prilagoditev kmetovanja in omilitev podnebnih sprememb,
 • trajnostno kmetovanje za razvoj trajnostnega turizma na podeželju z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine (razvoj novih programov, produktov in storitev s povezovanjem lokalnih ponudnikov območja),
 • ohranjanje, varovanje in obnova kulturne in naravne dediščine podeželja,
 • razvoj trajnostnih oblik mobilnosti na podeželju.

3.Podukrep: Socialno in vključujoče

Aktivnosti:

 • nadgradnja obstoječih in razvoj osnovnih storitev na podeželju, ki bodo upoštevale demografske, socialne in druge spremembe,
 • uvajanje koncepta pametnih vasi,
 • socialno vključevanje ranljivih skupin (predvsem starejših, upokojenih in samskih žensk) na podeželju, še posebej na redko poseljenem podeželskem območju,
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja s ciljem prilagajanja na spremembe oz. ohranjanja samostojnosti posameznikov na podeželju,
 • krepitev medgeneracijskega sodelovanja na podeželju.