Turizem

Turizem je prepoznan kot eno ključnih razvojnih področij regije. Za razvoj kakovostnega turizma pod novo znamko območja Zeleni kras ima regija vrsto naravnih in kulturnih potencialov, kras pa je sam po sebi dovolj močna znamka, da jo velja izkoristiti.

Turizem je bil v preteklosti poleg industrije že uveljavljena in aktivna dejavnost regije in zadnji trendi vlaganj kažejo na novo oživljanje turistične infrastrukture na Zelenem krasu. Poleg vlaganj v različne vrste infrastrukture je na območju treba zagotoviti široko in močno upravljanje destinacije, s katerim bomo povezali turistično ponudbo v  integrirane regijske produkte in jih tržili pod enotno znamko.

Cilji programa Turizem v RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 so naslednji:

  • turizem kot dejavnost (p)ostaja ena vodilnih gospodarskih panog v regiji,
  • povečati prepoznavnost turistične destinacije Zeleni kras kot zelene destinacije,
  • povečati obseg in diverzifikacijo turistične dejavnosti v regiji,
  • povezovati ponudnike znotraj in izven regije za oblikovanje inovativnih trajnostnih turističnih produktov.

Na področju turizma sledimo naslednjim usmeritvam:

  • turistično dejavnost gradimo na kraških značilnostih v regiji in Naturi 2000,
  • turistično dejavnost v regiji usmerjamo v trajnostni oz. čimbolj okolju prijazen razvoj (postopno uveljavljanje eko standardov v turizmu),
  • turistično dejavnost gradimo na tradicionalnih obrteh, prisotnih v regiji,
  • povezujemo turistične produkte s kmetijsko dejavnostjo (vključno z dopolnilno dejavnostjo na kmetijah) v regiji,
  • povezujemo turistične produkte z gospodarskimi dejavnostmi na področju izobraževanja,
  • povezujemo regijsko turistično ponudbo s turistično ponudbo Krasa.

Več: www.zelenikras.si