Dogovor za razvoj regij

Dogovor za razvoj regij je izvedbeni dokument, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program. Določa ga 15. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016), skleneta ga pristojno ministrstvo (MGRT) in razvojni svet regije. Skladno z zakonodajo se pri pripravi dogovora za razvoj regije upošteva načelo skladnega razvoja vseh območij v regiji, vanj se vključuje regijske projekte in sektorske projekte ter mora upoštevati usmeritve ter javnofinančne in časovne okvire za pripravo programskega proračuna države ter že sprejete proračune države in občin.

Postopek priprave dogovora za razvoj regije poteka po naslednjem postopku:

 • Začne se po sprejetju regionalnega razvojnega programa s povabilom ministrstva razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis dogovora (v nadaljnjem besedilu: povabilo).
 • Na podlagi povabila pripravi RRA osnutek dogovora za razvoj regije, ki vključuje regijske in sektorske projekte ter ga pošlje ministrstvu: predlog projekta za uvrstitev v dogovor RRA preveri glede izpolnjevanja pogojev in točkuje po merilih, pri tem RRA tesno sodeluje z razvojnim svetom regije (potrdi merila, člani razvojnega sveta regije sestavljajo komisijo za izbor projektov, razvojni svet regije potrdi osnutek dogovora, predsednik razvojnega sveta regije pa podpiše dogovor).
 • Ministrstvo seznani z osnutkom dogovora pristojna ministrstva ter organizira in vodi usklajevanje med razvojno regijo in pristojnimi ministrstvi, ki se opredelijo o regijskih projektih prek teritorialnega razvojnega dialoga. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi ministrstvo od pristojnih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov po razvojnih regijah, ki uresničujejo program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na njegovem delovnem področju in tudi pomembno vplivajo na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji.
 • Do predloga sektorskega projekta, ki ga predlaga pristojno ministrstvo, se opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli njegov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev regije in ga vključi oziroma ne vključi v dopolnjen osnutek dogovora za razvoj regije.
 • Regijski in sektorski projekti se uvrščajo v dogovor za razvoj regije s soglasjem razvojnega sveta regije, pristojnega ministra in ministra. Projekti iz dogovora se razvrščajo po prioriteti in izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
 • Po izvedenem postopku se sredstva lahko dodelijo brez javnega razpisa z neposredno sklenitvijo pogodbe.

Prvi Osnutek Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije 2016-2019 smo pripravili in oddali decembra 2015, teritorialni dialog v zvezi s tem je potekal v letu 2016, 20. 9. 2017 pa sta Razvojni svet Primorsko-notranjske regije in Svet Primorsko-notranjske regije potrdila vključitev dveh regijskih projektov v prvi Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije ter za podpis slednjega pooblastila predsednika Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije. Vključena sta bila projekta Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju (nosilec: Javni zavod Notranjski regijski park) ter Snežniška gozdarska šola, Interpretacijsko - informacijski center območja NATURA 2000 (nosilec: Ministrstvo RS za kulturo).

MGRT je konec leta 2017 posredovalo Razvojnemu svetu Primorsko-notranjske regije »Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovorov za razvoj regij -  drugo povabilo«. Na osnovi slednjega smo prejeli 12 projektnih predlogov za vključitev v dopolnitev dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije. Sledil je t. i. teritorialni dialog med regijo in državo ter posameznimi resorji.  Usklajevanja so bila uspešna, dne 23. 8. 2018 smo z razvojnimi partnerji v regiji podpisali Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Primorsko-notranjske regije, v katero so bili vključeni sledeči projekti:

 • Poslovna infrastruktura v IOC Neverke
 • Inkubator v IOC Neverke
 • Kolesarska pot Nova vas – Cerknica
 • Izgradnja kolesarskih poti v Pivki
 • Kolesarska pot Postojna-Hrašče in Postojna-Grobišče
 • Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica –Rodik (1. faza)
 • Vodni viri »Čolniči«  

Vrednost sredstev, dodeljenih Primorsko-notranjski regiji in vključenih v Dopolnitev št. 1 k Dogovoru je 14.887.656,18 EUR za vključene prioritetne projekte Primorsko-notranjske regije, ki sovpadajo z razpisanimi/upravičenimi prednostnimi naložbami in, ki so jih potrdili pristojni resorji. Na tej osnovi se nadaljuje postopek priprave vlog za neposredno odobritev operacij, ki jo bodo nosilci projektov pripravili skladno z navodili pristojnih resorjev.