RDO Postojnska jama-Zeleni kras

RDO Postojnska jama-Zeleni kras predstavlja krovno regionalno organizacijo, ki pokriva področje turizma v Primorsko-notranjski regiji.

Je ena od 12 RDO-jev v Sloveniji, ki so nastali na osnovi nacionalnih strateških usmeritev na področju turizma, ki predvidevajo regionalno povezovanje in vzpostavitev nujnih funkcij za delovanje turističnih destinacij. V večini primerov ne gre za novoustanovljene administrativne ustanove temveč za organizirana partnerstva, ki delujejo znotraj obstoječih organizacij (zavodi za turizem, LTO, RRA).

RRA Zeleni kras, d.o.o. je tako na podlagi sklepa Sveta Notranjsko-kraške regije z dne 2. 7. 2013 pridobila soglasje za izvajanje funkcij Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama-Zeleni kras na območju Primorsko-notranjske razvojne regije.

RDO Postojnska jama-Zeleni kras od septembra 2013 deluje kot samostojna profitna enota znotraj RRA. Organizacijsko RDO sestavljajo:

  • Vodja RDO, ki operativno skrbi za izvedbo programa dela,
  • Programski svet RDO (posvetovalno telo s 17 člani, v katerem so predstavniki občin Primorsko-notranjske regije, turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij, lokalnih turističnih vodnikov in turističnih agencij ter večjih turističnih ponudnikov v regiji), ki sodeluje pri pripravi programa dela,
  • Razvojni svet regije, ki sprejema letni program dela in finančni načrt ter se seznanja s poročili o delu RDO,
  • Članstvo RDO (ponudniki turističnih storitev in drugi deležniki v turizmu).

Splošni cilji RDO je spodbujati rast in razvoj kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti. Z učinkovitim delovanjem RDO bomo lažje in v večji meri dosegali cilje, zastavljene v novem RRP na področju turizma. Med glavne naloge RDO spada delo na:

  • prepoznavnosti turistične destinacije Zeleni kras,
  • organiziranju, povezovanju in izobraževanju ponudnikov v regiji,
  • promociji in pospeševanju prodaje na domačem in bližnjih tujih ciljnih trgih.