Značilnosti podeželja

Primorsko-notranjska regija se ponaša z ohranjeno naravno in kulturno krajino, kar 54 % območja sodi v Naturo 2000. Je pretežno ruralna regija z najnižjo gostoto poseljenosti v državi.  

Pogoji za kmetovanje so v regiji precej neugodni z več vidikov, kot so naravni pogoji, posestna struktura, povprečna starost nosilcev in njihova izobrazbena struktura, organiziranost kmetij pri prodaji. Glede rabe kmetijskih zemljišč so na 92% travniki in pašniki in le 3% predstavljajo njivske površine. Posledica tega je, da je večina kmetij živinorejskih. Povečuje se število ekoloških kmetij, od katerih pa jih le dober procent prideluje zelenjavo.

Prav tako se povečuje število kmetij, ki imajo registrirane različne dopolnilne dejavnosti. Razvoj dopolnilnih dejavnosti je ključnega pomena predvsem za obstoj in razvoj manjših kmetij, saj jim omogoča pridobivanje dodatnega dohodka in doseganje višje dodane vrednosti za lastne pridelke in izdelke. V zadnjih desetih letih se je delež kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo povečal za skoraj 80%. Največ kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ali opremo, predelavo kmetijskih pridelkov ter turizmom na kmetiji.  Pri trženju produktov jim intenzivno pomaga tudi Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, d.o.o., ki kot skrbnik znamke Zeleni kras izvaja  različne trženjske aktivnosti. Poleg predstavitev na ustreznih sejemskih prireditvah pod skupno znamko Zeleni kras vsako leto izdajamo Katalog regijskih izdelkov Zelenega krasa, s katerim promoviramo lokalne ponudnike, ki uporabljajo znamko Zeleni kras in s tem izkazujejo pestro in kakovostno regijsko ponudbo, ki sloni na naravni pridelavi in ohranjanju tradicije.

Primorsko-notranjska regija je po gospodarskih kazalnikih na repu slovenskih regij in potrebnega je še veliko dela na področju razvijanja podjetniške kulture in spodbujanju podjetništva. Tudi podatki iz obdobja 2007-2013 glede črpanja evropski sredstev, ki so namenjena ukrepu Diverzifiakcija v nekmetijske dejavnosti, kar pomeni prispevek k razvoju dopolnilnih dejavnosti in dodatnih dejavnosti nakmetiji, spodbujanju ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetiji, kažejo nizko podjetniško kulturo, saj je naša regija na zadnjem mestu. Ob dejstvu, da podeželje nudi primerno okolje za razvoj različnih vrst podjetništva, od dopolnilnih dejavnosti, turizma do običajnih podjetniških vsebin, obstaja v Primorsko-notranjski regiji veliko možnosti za razvoj trajnostno naravnanega podjetništva.

Primorsko-notranjska regija ima vrsto različnih endogenih lokalnih potencialih za nadaljnji razvoj podeželja in s tem za ohranjanje poseljenosti podeželja ter njegove dediščine in identitete.