Zeleni kras

Regija v zadnjem desetletju izkazuje razvojno usmerjenost na osnovi načel trajnostnega razvoja, ki jih apliciramo na vsa interesna področja. Pri tem izpostavljamo sledeče smernice razvoja:

  • prestrukturiranje gospodarstva v smeri zmanjšanja okoljskega odtisa t. i. zrelih tehnologij oz. industrij in storitev ter ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest;
  • spodbujanje ukrepov za socialno kohezivnost prebivalstva, vključno z ukrepi vključevanja ranljivih skupin pri delu in življenju ter z upoštevanjem principov medgeneracijskega sodelovanja;
  • spodbujanje ukrepov za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri, predvsem s strateškimi viri Slovenije (voda in les - dvig dodane vrednosti v verigi gozd-les, industrijska simbioza, zapiranje snovnih zank);
  • dvig konkurenčnosti gozdarstva in lesne industrije (bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, revitalizacija lesno predelovalne industrije, ohranjanje ponora CO2);
  • razvoj odgovornega turizma, predvsem v zavarovanih in območjih Natura 2000 ter na podeželju, vlaganje v zeleno infrastrukturo in ukrepe za varstvo narave (spodbujanje oblikovanja lokalnih verig dobaviteljev za potrebe turizma);
  • investiranje v okoljsko infrastrukturo (varna oskrba s pitno vodo, infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, poplavna varnost, suša, infrastruktura za ravnanje z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih območij);
  • zanesljivost oskrbe z energijo s povečanjem energijske učinkovitosti in doseganjem najvišjega deleža uporabe OVE v EU, delujoč sistem razvoja, financiranja in izvedbe investicij v energijsko učinkovitost (energijska sanacija stavb v javnem in zasebnem sektorju in prenova sistemov javne razsvetljave, pogodbeno zagotavljanje prihrankov, tehnološka prenova za dvig energijske učinkovitosti podjetij, infrastruktura za distribucijo energije);
  • povečanje deleža lokalne samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne industrije;
  • spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na podeželju, ki temelji na izrabi endogenih virov lokalnega okolja (les, naravna in kulturna dediščina).

Razvojno usmerjenost regije izkazujemo tudi skozi znamko območja Zeleni kras. Znamka predstavlja vizijo in vrednote regije, ki temeljijo na ohranjanju okolja in tradicije ter modri odločitvi za prihodnost v smeri trajnostnega razvoja.